“Schoolbibliotheken: kans voor de toekomst?”

Reactie op special van Leesgoed, nr. 3, 2010.

Geachte redactie,

Wat verlaat, door de vakantie, wil ik graag reageren op de special van Leesgoed over schoolbibliotheken. Laat ik beginnen met mijn waardering uit te spreken voor de opzet en inhoud van dit nummer. Ik ben blij dat er zoveel aandacht is voor de schoolbibliotheek en met zoveel diversiteit aan bijdragen en auteurs.

Enkele jaren geleden verklaarde ik in een interview in Dossier Kennis & Media[1] dat Nederland voor wat betreft schoolbibliotheken in de onderste regionen verkeerde en helaas moet ik constateren dat dit nog steeds het geval is. Er zijn hiervoor diverse oorzaken.

We hebben in Nederland geen traditie in de ontwikkeling van schoolbibliotheken; niet wat betreft beleid, collecties, inrichting, beheer en zeker ook niet voor wat betreft personele bezetting. Behoudens enkele internationale scholen, ken ik geen basisscholen met een professionele schoolbibliothecaris in dienst. In het voortgezet onderwijs is de situatie iets beter, maar mijn schatting is dat het percentage professioneel opgeleide (fulltime) medewerkers in de mediatheken ver onder de 50 % ligt. Het ontbreken van een goede opleiding op dit gebied helpt natuurlijk ook niet echt. Het beroep ‘schoolbibliothecaris’ of ‘mediathecaris’ wordt niet als een onderwijsvak gezien, althans niet door SBL (Stichting Beroepen in het Onderwijs), en de diverse onderwijsvakorganisaties zoals schoolraad PO en VO. Het is in dit kader ook niet verwonderlijk dat er binnen het onderwijs in Nederland weinig belangstelling is voor schoolbibliotheken, want onbekend maakt onbemind. Er vindt vanuit deze sector dus geen stimulans plaats om alle scholen van goed geoutilleerde bibliotheken te voorzien.

Het beroep schoolbibliothecaris of onderwijsbibliothecaris (mijn voorkeursterm) is echter wel degelijk een vak. Niet omdat ik dit schrijf, maar omdat het een internationaal geaccepteerd en gewaardeerd vak is. Een vak dat onderwerp is van uitvoerige studies en onderzoek; een vak dat in de VS, Canada, Australië en diverse landen in Europa een kwalificatie op mastersniveau vereist. De professionals werkzaam als onderwijsbibliothecaris leveren een belangrijke bijdrage aan het primaire onderwijsproces. Een daar zit ‘m wat mij betreft nu ook de kneep. In Nederland zijn vooral openbare bibliotheken de promotors van schoolbibliotheken. Hoe sympathiek en in vele gevallen waardevol ook, OB-professionals zijn geen onderwijsprofessionals. De rol binnen het primaire onderwijsproces wordt niet waargemaakt, waardoor scholen, leraren, ouders, directies, besturen en beleidsmakers de meerwaarde van de onderwijsbibliotheek niet zien. De vraag ‘waarom hebben we eigenlijk een schoolbibliotheek nodig’ echoot daarom weer volop door het land. We hebben de (lokale) bibliotheek en het internet, dus waarom investeren in een onderwijsbibliotheek?

Het antwoord van de bibliotheken, gestimuleerd door projecten onder de regeling ‘Combinatiefuncties’ is de Brede School bibliotheek met een focus op leesbevordering en mediawijsheid. Dat lijkt mooi, maar het is slechts een deel van de taart.

Een professionele onderwijsbibliotheek maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van alle onderwijsactiviteiten: leren, lezen, beleven, creëren, experimenteren, communiceren, samenwerken en delen, zowel binnen als buiten het schoolgebouw. Een dergelijke holistische aanpak ontbreekt in Nederland en dat komt mede door de afwezigheid van specialistische kennis binnen scholen en bibliotheken.

Het verklaart ook de stelling van Kees Broekhof (pag. 83) “Het is voor de schoolbibliotheek niet mogelijk om de bijdrage aan de leerresultaten te meten [sic], maar het is wel mogelijk om bij te houden wie wat leent en om te achterhalen in hoeverre geleend materiaal wordt gebruikt [sic]”. Laat ik hierbij iedereen (nogmaals) van deze dwaalstelling afhelpen: al decennia lang wordt onderzoek gedaan naar de relatie onderwijsbibliotheek en leerresultaten en de uitkomsten zijn volstrekt helder. Er is ‘onweerlegbaar bewijs’* dat onderwijsbibliotheken een positieve bijdrage leveren aan de onderwijsprestaties van leerlingen. In cijfers uitgedrukt gaat het om een verbetering van 10 – 20 % (!) uiteraard afhankelijk van de toegepaste succesfactoren.

In deze special van Leesgoed is veel aandacht voor de rol van de bibliotheken binnen het onderwijs. Het gaat hier om een belangrijke bijdrage van de (lokale) bibliotheek die echter nooit de rol en taak van onderwijsbibliotheek kan innemen. Vandaar ook de huidige actie voor ‘A Library in Every School’ (ALIES) vanuit Stichting ENSIL, IFLA School Libraries en Resource Centers en IASL. Elke school verdient een professionele bibliotheek met een professioneel opgeleide en gekwalificeerde onderwijsbibliothecaris. De onderwijsbibliotheek vervult een onmisbare onderwijskundige functie in het onderwijs. De school en zijn medewerkers en leerlingen bepalen de inhoud, koers en het gebruik en met welke partners zij willen samenwerken. Dat de bibliotheek een belangrijke partner is, moge duidelijk zijn maar een schoolbibliotheek die buiten het primaire proces slechts een paar functies vervult, zal nooit worden ervaren als ‘onmisbaar’ of ‘onvervangbaar’. Bij gebrek aan geld of mankracht kan met een pennenstreek zo’n schoolbibliotheek van tafel worden geveegd: er zijn toch alternatieven zoals het web en de bieb?

Het zou mooi zijn als de Nederlandse bibliotheken, zoals collega’s elders (Australië, Zuid-Afrika[2], Italië[3]), het ALIES initiatief zouden steunen: goede, professionele onderwijsbibliotheken met een anker in het primaire onderwijsproces zijn goed voor de bibliotheken. Zij versterken de (landelijke) bibliotheekfunctie en de ontwikkeling van langdurige en kwalitatief hoogstaande relaties met scholen. Het vraaggericht werken wordt een fluitje van een cent; leesbevordering en mediawijsheid zijn geen opties maar core-business en met een substantiële verbetering van de onderwijsprestaties in het verschiet, krijgt de kenniseconomie in Nederland een echte boost. Dat is niet slechts een kans maar een echte bibliotheekinnovatie.

Met vriendelijke groet,
Meles Meles SMD
Lourense Das

Stichting ENSIL http://www.ensil.eu
IFLA SLRC http://www.ifla.org/en/school-libraries-resource-centers
IASL http://www.iasl-online.org
Facebook page ALIES http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/pages/A-Library-in-Every-School/123615464341320

*Er zijn tientallen onderzoeken gedaan in de VS, Canada, Australië en Europa, gebruik makend van een andere methodologie, maar telkens met dezelfde uitkomsten. Dr. Ross Todd beschreef dit eerder als ‘irrefutable evidence’.


[1] Nederland in de onderste regionen: interview met Lourense Das. Dossier Kennis en Media 2004, december (6).
[2] 1 school, 1 library, 1 librarian campaign.
Equal Education has made a call for a 24 hour fast for school libraries from Thursday, 29 July – Friday, 30 July. Yolanda Benya, Grade 12 learner and EE leader says “Our campaign for school libraries continues. We refuse to eat for 24 hours. This will send a message. We need books and libraries and a decent education for the sake of our lives. Support us”.
[3] July 23rd, a meeting was held at the Italian Ministry for Education in Rome. A delegation of the AIB-CNBS (i.e.,  Italian Library Association – National Standing Committee for School Libraries) could met some representatives of the Ministry in order to discuss issues and ideas about the situation of school libraries and librarians in Italian schools, and hopefully (re-)activate a fruitful collaboration. Prof. Donatella Lombello (Associate Prof. at Padua Univ. and coordinator of the AIB Committee), prof. Mario Priore (school teacher and librarian, school teacher and librarian’s trainer, member of the AIB Committee) and Prof. Luisa Marquardt could advocate for school libraries and librarians. We explained the need for a school library professionally equipped and managed, adequately funded, etc. We could also present some ideas and projects (at no or small cost for the central administration) which could foster the schools in their reading and library projects, enhance their activities and services etc. [sic]

Bedeesd?!

Bibliothecarissen* staan in het algemeen niet bekend als individuen die zelfbewust de barricaden beklimmen als hun werk of positie wordt bedreigd.
Web 2.0 heeft daarin (gelukkig) wel wat verandering gebracht. Via blogs, twitter, netwerkdiscussies e.a. wordt tegenwoordig regelmatig te hoop gelopen tegen (overheids)beslissingen die het voortbestaan van bibliotheken bedreigen of de posities van bibliothecarissen ondermijnen.

De beste manier echter om je bibliotheek en je eigen positie daarin te behouden en te verbeteren, is aantonen dat je een positieve bijdrage levert aan: […] dit mag je zelf invullen! In het onderwijs gaat het natuurlijk om de positieve bijdragen die geleverd wordt aan de onderwijsprestaties van leerlingen.
Alhoewel ik al jaar en dag uitdraag dat er talloze onderzoeken zijn die bevestigen dat onderwijsbibliotheken / mediatheken de studieprestaties van leerlingen positief beïnvloeden, bemerk ik dat deze boodschap niet vaak genoeg verteld kan worden, want hele volkstammen in het onderwijs en de bibliotheekwereld zijn hiervan niet op de hoogte.

Gelukkig zijn er internationaal collega’s die ook niet ophouden de ‘school library’ te blijven promoten door telkens opnieuw te benadrukken dat allang bewezen is dat scholen niet zonder bibliotheek kunnen functioneren.

In een tijd waarin scholen mediatheken (gaan) sluiten geen overbodige luxe. Daarom hierbij nogmaals 11 bladzijden met munitie voor al diegenen die het belang van de schoolbibliotheek / mediatheek / informatiecentrum in de school willen onderstrepen: “School Libraries, Now More Than Ever: The CISSL Position Paper on Library Cuts”. Dit stuk is van Carol Gordon en Ross Todd, geen onbekende in Nederland en is onlangs gepubliceerd.

Hou dus op met bedeesd zijn: wees zelfbewust en vaardig, gebruik alle publicaties die al eerder (ook via deze blog) het belang van de onderwijsbibliotheken aangeven en maak het ook waar. Succes!

*hier gebruikt als verzamelnaam voor biliotheken, mediatheken, informatiecentra, open leer centra et cetera.

Een Professionele Onderwijs Informatiespecialist ….*

  • Levert een positieve bijdrage aan de resultaten van leerlingen op basis van de eigen specialistische competenties op het terrein van literatuur en lezen en informatievaardigheden
  • Beschikt over leiderschapskwaliteiten en heeft een helder en universeel beeld van het onderwijs en haar unieke bevolking, de behoeften en de onderwijsprogramma’s
  • Werkt nauw samen met vakdocenten binnen het primaire onderwijsproces bij het voorbereiden en uitvoeren van lessen in instrumentele, structurele en strategische informatievaardigheden
  • Heeft vakkennis op het terrein van (verschillende) onderwijs- en leerstijlen
  • Creëert een stimulerende en veilige leeromgeving (fysiek en virtueel) waarin leraren en leerlingen worden betrokken, uitgedaagd, aangemoedigd en gefaciliteerd
  • Helpt leerlingen in het gebruik van onderwijscontent en bij onderzoeksopdrachten
  • Instrueert leerlingen in het efficiënt, effectief en veilig gebruik van het internet en alle daarbij behorende tools, applicaties en apparaten
  • Collectioneert valide en kwalitatief hoogwaardige bronnen ter ondersteuning van het onderwijsprogramma, de lessen, het leren en het (recreatief) lezen gebaseerd op diepgaand inzicht in en kennis van alle aspecten, vakken en inhouden van het totale leerplan voor de gehele school
  • Gebruikt specialistische vakcompetenties op het gebied van informatiemanagement, -beheer, (papieren, audiovisuele en digitale)collecties, informatiedienstverlening en bijbehorende faciliteiten
  • Beschikt over de juiste competenties en expertise in twee vakgebieden: onderwijs en informatiedienstverlening.

Is er een professionele Onderwijs Informatiespecialist in uw team? Zo niet, waarom niet?

 *deze tekst is een vertaling en bewerking van ‘A Quality Teacher Librarian…’ van WASLA: Western Australian School Library Association

Bruggen bouwen in Amsterdam!

Persbericht:

BRUGGEN BOUWEN IN AMSTERDAM!
Dit is een kans voor u, deel te nemen aan de IFLA Satelliet conferentie op maandag en dinsdag 16 en 17 augustus in de openbare bibliotheek te Amsterdam. Een internationale conferentie dichtbij huis!

Het thema: Building Bridges for Children’s Access Rights;

Effective cooperation of children’s and school libraries, wordt ondersteund door de IFLA Secties: Libraries for Children and Young Adults School Libraries and Resource Centers, en IASL, de internationale vereniging voor Schoolbibliotheekwerk.

Buildings Bridges gaat over het versterken van de rechten van kinderen om toegang tot informatie en onderwijs te hebben, juist door een betere samenwerking tussen bibliothecarissen in scholen en bibliotheken.

Zijn er internationale voorbeelden die lijken op de brede school? Hoe ziet geslaagde samenwerking eruit? Hoe werk je samen als school en bibliotheek met gezondheidscentra, culturele instellingen en andere voorzieningen voor kinderen?

De conferentie brengt deskundigen en collega’s uit scholen en bibliotheken samen om te werken aan een beter begrip van professionele waarden en praktijken en concrete voorbeelden van succesvolle bruggenbouwprojecten te presenteren. Daar hoort u bij!

 Wij bieden u een dynamische programma, met inbegrip van creatieve leerbezoeken op locatie, zoals innovatieve jeugdbibliotheken, schoolbibliotheekdiensten en programma’s vanuit jeugdperspectief.

Volledig programma: www.debibliotheken.nl/home/NLSatelliteIFLA2010

Registratie is geopend, en snelle beslissers worden beloond met korting!http://www.meles.nl/smd/nl/html/algemeen/actueel/satellitemeetingwlic2010inamsterdam.pshe

 Van harte welkom!

 Namens de IFLA secties en IASL,  

Het Nederlands organiserend comité
Ingrid Bon Ingrid.bon@biblioservicegelderland.nl 
Marian Koren koren@debibliotheken.nl 
Lourense Das Info@meles.nl

A Library For Every School: Proclamation

Goede Vrijdag 2010 (2 april) is wereldwijd de Proclamatie ‘A LIBRARY FOR EVERY SCHOOL’  gepubliceerd.
Een mijlpaal, niet alleen omdat voor de eerste keer in de geschiedenis Stichting ENSIL, IASL en IFLA School Libraries & Resource Centers section hebben samengewerkt om een dergelijk document tot stand te brengen, maar vooral omdat de publicatie kort en krachtig het belang van bibliotheken in het onderwijs onderschrijft en beargumenteert.

De Proclamatie is de start van een wereldwijde actie om elke school te voorzien van een professionele state-of-the-art informatie- en kenniscentrum onder leiding van adequaat opgeleid personeel. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan. Praktisch gezien kunnen we bijvoorbeeld in Nederland helemaal niet voldoen aan de wens om op korte termijn in elke school (van basis- t/m middelbaar beroepsonderwijs) een bibliotheek op te zetten: er zijn doodgewoon onvoldoende professionals beschikbaar om al die bibliotheken te bemensen en opleidingen om snel aan de vraag te kunnen voldoen zijn er ook niet.
Naast het verspreiden van de proclamatie zal daarom ingezet moeten worden op opleiden – opleiden – opleiden. Het is niet de eerste keer (en het zal voorlopig ook wel niet de laatste keer zijn) dat ik daartoe oproep. Bibliotheekwerk in het onderwijs was, is en blijft mensenwerk en kan alleen goed worden uitgevoerd als de school beschikt over personeel met de juiste competenties. Als de proclamatie in Nederland iets gaat opleveren, dan hoop ik vurig dat ’t dit laatste zal zijn: een uitstekende opleiding voor duizendpoten die zich na hun afstuderen met hart en ziel, met hoofd en handen, kunde en kunstwerk inzetten voor de onderwijsgemeenschap. De resultaten zullen verbluffend zijn: leerlingen gaan 10 – 20 % beter presteren en leraren weten zich gesteund door professionals: een geruststellend gevoel.

Maar eerst is er nog werk aan de winkel: de proclamatie moet worden vertaald (wordt aan gewerkt) en verspreidt (wordt over onderhandeld). Ik hou jullie op de hoogte!

PS: Zie voor de tekst van de Proclamatie in het Engels, de website van Stichting ENSIL

Kwa heri

Goodbye and see you, as this is my last day in Iringa. Tomorrow Daniel will take me to Dar es Salaam to take the overnight flight to Amsterdam.

It was a busy but fruitful period and it’s always a bit sad to take leave of the nice people here in Iringa and especially the people from Tumaini University College. Many started a chat with me, asking who I was and where I came from; enquiring what I was doing at Tumaini and if I enjoyed my stay. Well, I did!

Yesterday, we had the final session with the deputy librarians and Rev. Simba. We talked about leadership and coaching. Later on we discussed collaboration and collaborative teaching. Important issues in an educational library and there was much interest in learning new things.

I’m leaving Iringa with many impressions and ideas, as teaching is learning as well. You learn from your students through their questions and feedback; your learn by observing what other people are doing and you learn to enjoy simple things, staying in a house without all the tools and equipment we, western people are used to.

Today I went to Hasty Tasty Too for lunch; another ‘last time’ for this visit. I’m gonna miss this small place with its great meals and a tv-set: the only tv I saw for 12 days.

Contrary to Sunday, there is no nice singing in the chapel behind the house: this time they’ve decided to do it LOUD and off key: I’m not going to miss that ;-). While the pastor is using the microphone as if he addressing a football stadium, I close the series of blogs on Tumaini, Iringa – Tanzania.

I hope you all enjoyed reading them. Who knows, maybe there will be a third visit. If so, I will share it with you again.
Now it’s time to pack my things and make sure I don’t forget anything. Tomorrow we’ll pass Mikumi Park and I hope to see some wild life, like last year when the elephants came to drink – a wonderful view.
So, cross your fingers for me and thank you for joining.

“Weather with you”

This is the quietest Sunday morning, I have experienced in ages and in mean quiet in the exact sense of the word. Although the project house is surrounded by other houses, it looked as though I was in the middle of nowhere when I woke up. No sound, nothing, even the birds kept quiet en the cock slept late and started to crow after 9.15. A weird feeling if you’re used to the sound of heavy traffic and other noises around the house for almost 24/7.
But nice and I took the time to enjoy it. While I’m typing this, I can hear the singing coming from one of the many chapels around here. I presume it’s the Lutheran chapel and it is enjoyable to listen to.

Friday was a busy day with a session (workshop) with the chief librarian and the deputy librarians Andrew, Isa en Amani on library trends in the morning and (digital) repositories in the afternoon. Especially the ‘trends-session’ gave enough food for thought and reason for feedback: critical questions and debate. The young deputy librarians are eager to learn and implement new ideas, but they have the courage and sense to not simply adopt new things, but reflect on it to see how it can work for Tumaini.

Friday evening I prepared the session for Saturday morning: a workshop for the whole staff on customer services. It was a recapitulation of what we did last year completed with some new ideas, trends and a more in depth way of looking at it.
We started at 8.00 am sharp and I had about 1,5 hours before the library opened again and the staff was needed downstairs. We managed to stick to the time and it was a good session. People were taking notes and eager to learn.
When we closed up, I had the opportunity to give them a small token of my appreciation for their warm welcome and kindness, which was highly appreciated: ‘stroopwafels’ (treacle waffles) and small pieces of ‘Delftware’ for each of the participants.

Later that morning I accompanied Rev. Cornelius Simba to meet the Board of Trustees of Tumaini University College. They were coming to see the new extension of the library, “for which they signed the papers” as they explained to me.
This new extension is a wonderful bright and open building of three floors with office rooms, rooms for special collections and activities and a computer area that will be used for information literacy teaching. The problem is that this building is still empty: except for some chairs and tables, no furniture, shelves or computers have arrived yet. The students don’t seem to bother: they are using the new building as an area for group work and independent studying.
As the new extension has such a nice air, the chair of the Board of Trustees explained his ideas about the office dedicated to Simba, the chief librarian. In his opinion, this office should become his office and he wasn’t joking!! I’m wondering if he gets his way, if he is going to do the shelving every morning and evening too ;-).

Yesterday afternoon I had some time off and took the chance to walk downtown Iringa and see the hundreds of little shops and market stalls where you can buy all sorts of things. The traders invite you to come and see their commodities, but I just wanted to wander around and enjoy this free time. When I came back to the house, Maria was there to clean up and do the washing.

Today it is a lovely day: sunny blue skies like the days before. November is the start of the rain season, but until now I’ve been lucky: only a few downpours and only one of them hit me.
On my computer there is a tool showing me the weather near Baexem: 12 degrees and raining! Like Crowded House wrote and sang ‘you always take the weather with you’  and I have to admit a lot of other feelings and thoughts.

Iringa – Tanzania revisited

Nog drie nachtjes slapen en dan zit ik weer in het vliegtuig op weg naar Iringa in Tanzania om daar te werken met de staf van Tumaini College University Library.
Precies een jaar geleden werd ik uitgezonden door Maastricht School of Management om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de bibliotheek van Tumaini College University. 
Het was een fantastische ervaring: bijzondere mensen, uitdagend werk en een prettige omgeving om te werken en te leren. En nu mag ik weer terug om nog een keer met het personeel van de bibliotheek te werken aan de verdere ontwikkeling van de collectie en de dienstverlening en er samen voor te gaan zorgen dat de bibliotheek een bijdrage levert aan het onderwijs en de prestaties van de studenten. Ik verheug me erop!

Vorig jaar heb ik uitgebreid over m’n ervaringen geblogd en ben van plan dat dit jaar weer te gaan doen. Er is echter een beperking: de blogs zullen enkel in het Engels zijn. Het schrijven en vertalen kostte veel tijd en die tijd wil ik liever besteden aan andere nuttige dingen.

Dus, wil je m’n belevenissen volgen – stay tuned en reageer!

Petitie

Onlangs is in de UK een actie gestart om bibliotheken in het onderwijs bij wet verplicht te stellen. Downingstreet 10 kent een optie om een petitie in te dienen en er wordt natuurlijk gerekend op een groot aantal handtekeningen. Helaas mogen alleen ‘British citizins’ tekenen, want anders had ik zeker mijn handtekening gezet.
Een vergelijkbare actie werd vorig jaar ondernomen in de deelstaat Brandenburg (Duitsland); ook daar kon een petitie getekend worden en deze stond wel open voor burgers buiten de deelstaat.

Een petitie lijkt mij een mooie gelegenheid om je onderwerp in de schijnwerpers te zetten en de manier waarop je dat in de UK (en ook in Brandenburg) kan doen spreekt mij wel aan. Je betrekt burgers meteen bij beleid. Misschien een suggestie voor onze regering?

Nu even terug naar het onderwerp. De wettelijke verplichting om elke school te voorzien van een bibliotheek / mediatheek is in Europa een hot issue. A.s. maandag (15 juni) wordt bekend of een dergelijke wet in Zweden zal worden ingevoerd. Op dit moment is in de volgende landen wetgeving m.b.t. onderwijsbibliotheken en/of onderwijsbibliotheken: Denemarken, Frankrijk (voortgezet onderwijs), Kroatië, Hongarije (voortgezet onderwijs), IJsland (basis en voortgezet onderwijs), Portugal, Servië, Slovenië. Een opvallend lijstje, want er ontbreken nogal wat West-Europese landen, waaronder Nederland en België.

Ben  benieuwd of de petitie in de UK resultaat gaat opleveren. Dat zou een impuls kunnen zijn om in Nederland actie te ondernemen, samen met schoolleiders en leraren in basis- en voortgezet onderwijs.

Wauw!!

Op 7 juni (gisteren dus) is op L1-TV bekend gemaakt dat we met FacTotem 2.0 genomineerd zijn voor de MKB – L1mburg Innovatieprijs 2009. Fantastisch!!!

Bedankt Marianne, Maarten en Albert voor jullie support en inzet en natuurlijk ook felicitaties voor de andere genomineerden.
Ik ben nog een beetje aan het bijkomen …. maar jullie mogen weer duimen allemaal, want op 21 juni a.s. wordt in een live TV-show de winnaar bekend gemaakt.

Meer informatie over de prijs de andere genomineerden is te vinden op de speciale website.